Archive for the ‘Bilim/Teknik’ Category

Bir avuç ölüm: “Atom”un önlenemeyen öyküsü

Atom kötü değil! O sadece bir madde. Kötü ya da iyi olmasına insanoğlu karar veriyor. Nükleer silahlar uyuşturucu bağımlılığı gibi… Bir defa yapmaya başladığınızda kendinizi durduramıyorsunuz.

Soğuk Savaş döneminde ve hatta devamında üretilen nükleer başlık sayısı (2002 de bile 30 binin üzerindeydi) yerküreyi bir kaç defa yok edecek güce ulaşmıştı. Elbette bu paradoks yeni/modern üretimleri hiç engellemedi. Hoş, Hiroşima ve Nagazaki rezaleti bile engellenememişken… Atom bombasının ve türevlerinin öyküsü; bir yandan bilimin ilginç bir kronolojisini sunarken öte yandan tarihi, politik, ekonomik ve askeri bir düzlem de yaratıyor. Nihayet insanlığın dizginlenemez hırslarını da-akl-ı selim bir bakışa sahipseniz-özetliyor. Atom kötü değil! O sadece bir madde. Kötü ya da iyi olmasına insanoğlu karar veriyor. Bu kararın her zaman doğru olmadığının masalını ise herkesin-yeniden-bilmesi gerekiyor. Yani çıkacak kıssadan hisseye göre masalın sonunda gökten ne düşeceğine yine biz karar vereceğiz.

“Şişman” ve “Ufaklık” kadar ünlü olamadı fakat ailenin en büyük çocuğu oydu aslında… Matrix yapımcıları ismi ondan mı çaldılar bilinmez ama “Manhattan Projesi”nin ilk atom bombası “Trinity”di… 16 Temmuz 1945’de New Mexico-Alamogordo’ya atıldı ve-kardeşlerinin tersine-kimseyi öldürmedi!  “Little Boy” ise 6 Ağustos 1945’de ilk anda 200 bin kişiyi yok etti. Hiroşima ile birlikte! Uranyum’lu ilk atom bombasıydı. “Fat Boy” da onun izinden gitti. Plütonyum’u Nagazaki’yi yok etti. Kısa süre önce “hepsinin ölüm gününü” idrak ettik. İnsanlığın yarattığı en rezil silahın 70. yılını! Okumaya devam et

Reklamlar

Bilim, Bilim İnsanı ve Bilimsel Etik

Mert Unakan

Bilim insanı niteliğini tanımlayabilmek için öncelikle bilimin ne olduğunu tarif etmekte yarar vardır. Kimlerine göre ‘bilim güçlü bir düşünme sanatıdır’; kimlerine göre de ‘Bilim gerçeğin bilinmesinin diyalektik yöntemidir’; Bacon’a göre ‘güç kaynağıdır’. Bozkurt Güvenç’e göre ‘bilim veya bilim yöntemi mantığın ulaştığı son aşamanın adıdır’.
Bilim için yapılan bir çok tarif içinde Sayın Cemal Yıldırım’ın, Bilim Felsefesi kitabındaki tarifi en kapsamlı olanıdır. Söz konusu tarife göre bilim, ‘gözlenebilen olguları betimleme, olguları ve olgular arasında ilişkileri açıklayarak genel ilkelere varma ve bu genellemeleri ve ilkeleri tekrar olgulara dönerek test etme, yani doğrulama veya yanlışlama sürecidir’. Okumaya devam et

Teknolojiye Eleştirel Bir Bakış

“Teknolojiyi eleştirmek demek, … onu basitçe makinaların montajlanması [biraraya getirilmesi] olarak değil, toplumsal bir ilişki, bir sistem olarak ele almak; onun genel çatısını ele almak demektir. Bu, teknolojik aracın onu üreten toplumu yansıttığını, ve onun [teknolojinin] temerküz etmesinin [ing. introduction] bireyler arasındaki ilişkileri değiştirdiğini anlamak demektir. Teknolojiyi eleştirmek demek, insani faaliyetinin kâra tabi kılınmasını reddetmek demektir.”
– Daggers Drawn’dan Okumaya devam et

AZGELİŞMİŞLİĞİN KISKACINDAKİ TÜRKİYE VE MÜHENDİSLİK ENFORMASYON- FORMASYON- DEFORMASYON

Dursun YILDIZ*, Mahmut KİPER**

* İnşaat Mühendisi
** Metalürji Mühendisi

GİRİŞ

Çok hızlı yaşanan teknolojik gelişim 21.yüzyılın mühendislik profilini de hızla değiştirmektedir. Mühendislerin eğitimi, mesleki, toplumsal sorumlulukları ve üretim süreçlerindeki vazgeçilmez yerleri de bu değişimden aynı ölçüde etkilenmektedir ve etkilenmeye devam edecektir. Bu nedenle yaşanan bu süreçte eğitimi de içerecek şekilde mühendisin değişen profiliyle ilgili değerlendirmeler yapılmalıdır .Ancak bunun yanı sıra azgelişmişliğin ve istikrarsızlığın kıskacındaki ülkemizde mühendislerden beklenen temel işlevlerin bilgi toplumuna evrilme sürecindeki sanayi toplumlarında hızla değişen mühendislik profili ve işleviyle ne ölçüde örtüştüğü veya neden örtüşemediği de ele alınmalıdır. Okumaya devam et

İNTERNETİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çağımızın en güçlü kitle iletişim kaynaklarından biri olan bilgisayarlar ve yaşamımıza birden bire giren internet, bugün bilgilenme, işlem yürütme, haberleşme, eğitim ve eğlence fonksiyonlarıyla hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur.

İnternetin, öğrencilerin eğitiminde büyük yararları olduğu bir gerçektir. Özellikle ödev yaparken, yeni bir konunun araştırmasını yaparken büyük kolaylıklar getirmektedir. İnternet sayesinde çocuklar, elektronik posta ve sohbet odaları aracılığıyla yeni dostluklar kurmakta, WEB sitelerinde gezinerek yeni bilgiler edinebilmekte, okul projelerine yeni materyaller bulabilmektedir. Okumaya devam et

TEKNOLOJİNİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Doç. Dr. Aydın ANKAY*

Bilimsel araştırmalar ve bunların teknolojiye yansıması, insanların yaşamını kolaylaştıran pek çok araçların üretimini sağlamıştır. Bu nicel artışın aynı oranda nitel artışı sağlayıp sağlamadığı en çok tartışılan sorunlar arasında yer almaktadır. Başka bir deyişle uygarlığın ilerlemesi insanların mutluluğunu ne ölçüde etkilemiştir? Temelini Tunuslu sosyolog İbni Haldun’dan alan ve J.J. Rousseau ile sürdüren yaklaşıma göre, uygarlığın ilerlemesi insanların mutsuzluğunu artırmıştır. Bu yaklaşımın çağdaş temsilcileri Freud, E. Fromm, H. Marcuse, A. Toffler, B. Russell, M. Duverger ve kimi varoluşçu düşünürlerdir. Şimdi bu düşünürlerden kimilerinin görüşlerini kendi eserlerinden alıntılar yaparak inceleyelim. Okumaya devam et

Türkiye’de Bilim ve Teknoloji

Tolga Kıyak

Bilimin insanlığın refah ve gelişmesi açısından önemi ilk kez 17. Yüzyıl başlarında İngiliz düşünürü Francis Bacon tarafından dile getirilmiştir. “Bilgi güç kaynağıdır” diyen Bacon’ı sonraki yüzyıllardaki gelişmeler doğrulamıştır. Günümüzde pek çok ülke, 1960’lı yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanan teknoloji odaklı iktisat teorilerine uygun olarak, bilim ve teknolojiyi kalkınma modellerinin ana ekseni haline getirmiş bulunmaktadır. Türkiye, bu durumu fark edip bunun için gerekli organları kuran ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 1961’de kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 1963’te kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve nihayet 1993’te kurulan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye’de bilim ve teknolojiyi belirlenmiş bazı sosyal hedeflere ulaşmak için yönlendirmekten, finansal destek sağlamaktan ve gerekli alt yapı ve kurumları tesis etmekten sorumlu bilim koordinasyon organlarıdır. Okumaya devam et